Dumpstore Roukama

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 

ALGEMEEN
Artikel 1-a: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Roukama, gevestigd te Zaanstad, sluit met een wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Afwijking van deze voorwaarden is in onderling overleg mogelijk, doch dient uitsluitend schriftelijk te geschieden.
Artikel 1-b: De overeenkomsten als genoemd in 1-a van dit artikel, betreffen alle overeenkomsten door Roukama gesloten, doch met name verkoopovereenkomsten.

OFFERTES
Artikel 2-a: De door Roukama gemaakte offertes zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
Artikel 2-b: Indien een offerte als genoemd in 2-a van dit artikel word aanvaard heeft Roukama gedurende twee werkdagen na ontvangst van aanvaarding, het recht het aanbod te herroepen.
Artikel 2-c: Alle in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij ander s aangegeven.
Artikel 2-d: Roukama is niet gebonden te leveren tegen een in de offerte vermelde prijs indien deze prijs berust op een schrijf of drukfout.

OVEREENKOMST
Artikel 3: Een overeenkomst komt tot stand indien Roukama een opdracht schriftelijk bevestigd heeft of daaraan daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven.

PRIJSVERHOGING
Artikel 4: Indien meer dan drie maanden zijn verlopen tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de aflevering en in die periode één van de kostprijs factoren van Roukama dusdanig is gestegen dat de kostprijs voor Roukama meer dan 5% hoger is komen te liggen, dan is Roukama gerechtigd een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs in rekening te brengen.

OVERMACHT
Artikel 5-a: Onder overmacht word verstaan: iedere situatie waarin Roukama haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van Roukama en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door Roukama gegeven garantie of de verkeersopvattingen aan Roukama kunnen worden toegerekend.
Artikel 5-b: In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden als overmacht: Natuurrampen, oorlogen, internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe, maatregelen van binnenlandse of buitenlandse overheden.

AFROEPORDERS
Artikel 6:Indien tussen Roukama en de wederpartij een afroeptermijn is overeengekomen zullen alle redelijke kosten, veroorzaakt door een niet tijdige afname aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

ANNULERINGEN
Artikel 7-a: Slechts met schriftelijke voorafgaande toestemming van Roukama kan de wederpartij tot annulering van een overeenkomst komen, dan wel tot terugzending van geleverde zaken.
Artikel 7-b: Indien op grond van het lid a van dit artikel tot annulering van de overeenkomst wordt overgegaan of tot terugzending van de geleverde zaken, wordt de wederpartij aan Roukama verschuldigd alle redelijke werkelijk gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst.

LEVERING
Artikel 8-a: Roukama bepaalt de keuze van het vervoermiddel. Roukama maakt gebruikt van TNT Post Nederland

Artikel 8-b: De wederpartij is verplicht zo snel als redelijkerwijze mag worden verwacht na aankomst van het pakket de inhoud van de zaken genoemd in het lid a van dit artikel te controleren op schade mogelijk veroorzaakt tijdens het vervoer. Daarbij zal de wederpartij

RISICO
Artikel 9-a: Indien levering geschiedt overeenkomstig artikel 8 lid a, zijn de zaken voor risico van Roukama tot het moment van afleveren als bedoelt in artikel 8 lid b.
 

VERPLICHTINGEN VAN DE AFNEMER
Artikel 10-a: Bij aflevering conform het bepaalde in artikel 8 lid a: Indien aan de wederpartij wordt geleverd overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid a, dan dient de wederpartij zichtbare tekorten of beschadigingen direct op de afleveringsbon of het vervoersdocument te laten aantekenen, dan wel door de expediteur daarvan proces- verbaal te laten opmaken.
Artikel-b: Indien aan de wederpartij wordt geleverd overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid a, en wel door aflevering aan een derde die deze zaken houdt voor de wederpartij, dan is de wederpartij verplicht de in het lid a van dit artikel genoemde controle te doen uitvoeren binnen 24 uur nadat die derde de zaken voor hem heeft ontvangen.

RECLAMES
Artikel 11-a: Een beroep van de wederpartij inhoudende dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, kan jegens Roukama niet worden ingeroepen indien dit door de wederpartij niet binnen 48 uur na aflevering aan Roukama is medegedeeld. Die mededeling dient door de wederpartij schriftelijk te geschieden, dan wel met bekwame spoed schriftelijk te worden bevestigd. De termijn van 48 uur als hiervoor genoemd, wordt verlengd tot 72 uur indien de aflevering van de zaken aan een derde geschiedt, zoals genoemd in artikel 10 lid b.
Artikel 11-b: Een beroep van de wederpartij op duidelijke zichtbare tekorten of beschadigingen in het geleverde, kan niet jegens Roukama geldend gemaakt worden indien de wederpartij die tekorten en / of beschadigingen niet op de afleveringbon of het vervoersdocument heeft aangetekend, dan wel de expediteur daarvan geen proces-verbaal heeft laten opmaken.
Artikel 11-c: Het bewijs dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst dient door de wederpartij geleverd te worden.
Artikel 11-d: Indien de wederpartij aan Roukama klachten kenbaar maakt omtrent de geleverde zaken, dan dient de wederpartij Roukama met bekwame spoed in de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren en te onderzoeken.. Roukama zal eventueel nader onderzoek op de minst bezwarende wijze verrichten, waartoe de wederpartij Roukama in de gelegenheid dient te stellen, zonodig door afgifte van de goederen. Alle redelijke werkelijk gemaakte kosten van het noodzakelijk onderzoek zijn voor rekening van de wederpartij, in het geval de klachten ongegrond blijken te zijn.
Artikel 11-e: Onverlet de bevoegdheid van de wederpartij zich op een opschortingrecht te beroepen, blijft de wederpartij verplicht tot betaling en afname van gedane bestellingen over te gaan, ook in het geval de wederpartij tijdig reclameert.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR GELEVERDE ZAKEN
Artikel 12-a: Met betrekking tot geleverde zaken is Roukama uitsluitend aansprakelijk met inachtneming van het hierna volgende: in het geval door Roukama garantie is verstrekt, wordt door Roukama aansprakelijkheid aanvaard, inzoverre dit uit de garantie voortvloeit; voor opzet of schuld van bestuurders van Roukama of leidinggevende ondergeschikten en voor opzet en/of grove schuld van andere ondergeschikten aanvaardt Roukama aansprakelijkheid voor zover dit bij de wederpartij schade tot gevolg heeft; aansprakelijkheid van Roukama wordt opgeheven in het geval van overmacht de aansprakelijkheid van Roukama is beperkt tot een bedrag overeenkomende met het factuurbedrag voor zover de aansprakelijkheid betrekking heeft op gederfde winst - en / of stagnatieschade; de aansprakelijkheid van Roukama is te allen tijde beperkt tot een bedrag overeenkomend met 200% van het factuurbedrag; indien sprake is van deelleveranties en deelfacturen, dan dient bij de berekening van de beperking van aansprakelijkheid te worden uitgegaan van de deelfactuur die betrekking heeft op de leverantie waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
Artikel 12-b:Indien Roukama niet aan haar leveringsverplichtingen voldoet en die niet-voldoening aan haar toerekenbaar is, is Roukama aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, welke aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag overeenkomende met de hoogte van 200% van het factuurbedrag, welke zou resulteren indien bij wel levering een factuur zou zijn gezonden.
Artikel 12-c: De wederpartij vrijwaart Roukama tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op inbreuk van auteursrecht, ter zake van door de wederpartij bij haar in uitvoering gegeven opdrachten.

LEVERTIJD
Artikel 13-a: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door Roukama opgegeven levertijden niet te beschouwen als fatale termijnen.
Artikel 13-b: Indien vertraging in de aflevering binnen redelijke grenzen blijft, zal dit door de wederpartij geen aanleiding kunnen zijn om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.
Artikel 13-c: De aansprakelijkheid van Roukama voor eventuele schade van de wederpartij wegens overschrijding van een opgegeven fatale termijn is tot het navolgende beperkt: indien een niet-tijdige nakoming schade tot gevolg heeft, welke niet-tijdige nakoming veroorzaakt is door opzet of grove schuld van bestuurders van Roukama of leidinggevende ondergeschikten of door opzet of grove schuld van andere ondergeschikten, dan is Roukama volledig aansprakelijk; de aansprakelijkheid van Roukama in het geval van niet-tijdige nakoming is beperkt tot een bedrag overeenkomende met de factuurprijs. Roukama is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst en / of stagnatieschade.


BETALINGSVOORWAARDEN, BUITENGERECHTELIJKE INCASSOKOSTEN EN RECHT VAN RETENTIE
Artikel 14-a: Betaling dient te geschieden zonder korting of schuldvergelijking vooraf of aan de bode, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 14-b: Indien de wederpartij in verzuim is zijn betalingsverplichting na te komen, dan wordt hij jegens Roukama de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag of een gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend, en wel vanaf 30 dagen na factuurdatum. Tevens wordt de wederpartij jegens Roukama alsdan verschuldigd de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, welke kosten- met een minimum van €. 50,--- worden berekend geheel overeenkomstig het incassotarief voor advocaten, vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.
Artikel 14-c: Roukama heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van de wederpartij worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en buitengerechtelijke incassokosten.
Artikel 14-d: In ieder geval is Roukama ter zake van goederen die zij van de wederpartij onder zich heeft, gerechtigd totdat haar totale vordering op de wederpartij is voldaan, gebruik te maken van haar recht van retentie.

RETOUR ZENDEN 

Wanneer de gekochte goederen niet aan de wensen van de koper voldoen, dan kan de koper deze binnen 14 dagen terugsturen onder voorbehoud dat aan volgende voorwaarden wordt voldaan: de goederen zijn ongebruikt, in ongeschonden toestand en in de originele verpakking. Alle teruggestuurde goederen dienen duidelijk voorzien te zijn van naam en volledige adresgegevens van de consument te samen met een duidelijke toelichting van de reden van terugzending. Het terugzenden van goederen gebeurt steeds op kosten van de koper tenzij voorafgaand uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de koper en Dumpstore.nl. Indien aan alle bovenvermelde voorwaarden werd voldaan ontvangt de koper het aankoop bedrag van de teruggestuurde goederen. Transportkosten worden niet vergoed.
Afwijkingen op deze retourvoorwaarden zijn enkel toegestaan bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de koper en Dumpstore.nl.

EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT
Artikel 15-a: De door Roukama geleverde zaken blijven het eigendom van Roukama, totdat de wederpartij de geleverde zaken aan Roukama betaald heeft en de wederpartij eventuele verplichtingen tot schadevergoedingen is nagekomen.
Artikel 15-b: Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Roukama rust, kunnen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de wederpartij worden doorverkocht.
Artikel 15-c: In het geval de wederpartij zijn verplichtingen jegens Roukama niet nakomt, dan wel een gegronde vrees bestaat dat de wederpartij zulks niet zal doen, is Roukama gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij dient Roukama hiertoe de volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan de wederpartij jegens Roukama een boete verbeurt van 10% van het door de wederpartij verschuldigde, voor iedere dag dat de wederpartij jegens Roukama in gebreke blijft.
Artikel 15-d: De wederpartij verplicht zich jegens Roukama om in het geval derden rechten op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Roukama rust, willen vestigen dan wel willen doen gelden, terstond Roukama hiervan op de hoogte te brengen en de derden te informeren omtrent het eigendomsvoorbehoud van Roukama.
Artikel 15-e: De wederpartij verplicht zich jegens Roukama om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Roukama bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.
Artikel 15-f: Alle bij de wederpartij aanwezige zaken afkomstig van Roukama zijn, zolang de wederpartij nog enige betalingsverplichting jegens Roukama heeft, eigendom van Roukama, ofwel krachtens het in dit artikel opgenomen eigendomsvoorbehoud, ofwel uit hoofde van een bezitloos pandrecht waartoe de wederpartij nu reeds voor als dan ten behoeve van Roukama een pandrecht vestigt.

BEVOEGDE RECHTER
Artikel 16-a: Alle geschillen, ook daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd, welke naar aanleiding van aanbiedingen, overeenkomsten of leveringen tussen partijen mocht ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement van de hoofdvestigingsplaats van Roukama.
Artikel 16-b: Indien volgens de wet een andere rechter bevoegd is dan de in het eerste lid van dit artikel aangewezen rechter, heeft de wederpartij het recht om binnen een week nadat zij door of namens Roukama op de hoogte is gebracht van het feit dat het geschil aan de bevoegde rechter in het Arrondissement van de hoofdvestigingsplaats van Roukama zal worden voorgelegd, te verklaren dat hij niet instemt met het beroep op het eerste lid van dit artikel.


TOEPASSELIJK RECHT
Artikel 17: Op elke overeenkomst tussen Roukama en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

 

 

Terug
Uw ipadres is: 35.172.195.82
Copyright © 2020 Roukama Dumpstore Holland. Powered by Zen Cart • Design by Ocala Real Estate Appraisal
Roukama Hoofdsite